ull

Skolene i Ullensvang var representert med 4 lærere/skoleledere på Ringer i vann sin studietur til New Zealand i februar 2009. Ullensvang herad ligger i Hardanger og skriver følgende om skolene på sin hjemmeside:

Ullensvang herad har eit desentralisert skuletilbod med 6 skular. Skulane er sjølvstendige einingar, men på Sekse er skule og barnehage lagt inn i ei felles eining. Personalet er stabilt, og me har utdanna lærarar med høg kompetanse i mest alle stillingar. Dei fleste skulane har SFO-tilbod. Heradet har god skuleskyssordning. Skulane er bra utstyrt med IT-utstyr og alle har tilgang til internett.