Resultater

”Den som slutter å bli bedre slutter å være bra” er fundamentet for alt Ringer i vann gjør. Vi legger vekt på å evaluere så mange av våre aktiviteter som mulig. Alt fra møter til studieturer og konferanser.  Vi gjennomfører også evalueringer av større prosjekter som flerårige skoleutviklingsprosjekter. Selv om vi kan vise til meget gode resultater er det alltid rom for læring og forbedring.

Her er noen eksempler på hva vi har fått lov til å være med på av resultatoppnåelse:

Førde kommune (stort skoleutviklingsprosjekt over fra 2004 til ut 2007):

 1. Kommunen ble nummer to i kåringen av årets skoleeier i 2008.
 2. Flatene skule ble demonstrasjonsskole i 2008.
 3. Kommunens ungdomsskoler hadde landets fjerde beste resultater målt på grunnskolepoeng i 2008.
 4. Kommunens barneskoler hadde landets sjette beste resultater på nasjonale prøver i 2008.
 5. Sunde oppvekstsenter var den skolen i landet som hadde høyest trivsel i 2008.
 6. Ansatte fra Førdeskolen har fungert som veiledere for Utdanningsdirektoratet i UDIRs vurderingsprosjekt (se blant annet filmer om vurdering og skulevandring fra Halbrend skule på UDIRs hjemmeside).

Sørum kommune (et Kvalitetskommuneprosjekt) i 2008 og 2009:

 1. Sørum kommune ble nummer to i kåringen av årets Kvalitetskommune, oppvekst, i 2008.
 2. Kommunen ble nummer to i kåringen av årets skoleeier i 2009.

Andebu kommune (et skoleutviklingsprosjekt fra 2008 til 2010):

 1. Kommunen har gått fra å ha resultater på nasjonale prøver og grunnskolepoeng på den aller nederste delen av den nasjonale skalaen til å være best i Vestfold og langt over landssnittet i 2009. Les mer ved å følge denne linken.

Og denne kom inn som en sommerhilsen juni 2011: «Fikk så lyst til å sende dere en liten hilsen! Jeg har nå hatt tilsyn fra Fylkesmannen vedr. § 9a og også av arbeidstilsynet vedr.HMS-rutiner. Ved begge tilsynene har jeg hatt kjempenytte av heftene vi har laget! Tror de ble litt imponert også! Takken rettes til dere som ga oss ideen til å skriftliggjøre den praksis og de rutiner vi har!

God sommer! Rektor i Andebu»

Askøy kommune (et utviklingsprosjekt over 3 år)

Følgende sitat er fra Undervisningsavd. Askøy kommune sin hjemmeside høsten 2012

 1. Askøyelevene gjør det karaktermessig veldig bra. I år oppnådde kommunen 41,3 grunnskolepoeng. Dette er en framgang på 1,3 poeng i forhold til året før. Til sammenlikning er tallene for Landet; 39,9, Hordaland 40,5 og i Kommunegruppe 13 40,0. Vi kan være stolte over elevene våre. Og takk til alle ansatte i undervisningsavdelingen for god innsats med læringsarbeidet.

  Grunnskolepoeng er en indikator som tar utgangspunkt i eksamenskarakterer og standpunktkarakterer ved avslutning av 10. trinn. Tallene viser også at jentene gjør det særlig bra. De landet på 42,8, poeng, mens guttene oppnådde 40,1 poeng – også de over landsgjennomsnittet. Det er også forskjeller mellom skolene i kommunen. Andre kommuner vi kanskje kan sammenlikne oss med: Bergen 41,0, Drammen 40,5 (vant skoleeierpris i fjor), Stavanger 40,0 (vant skoleeierpris i fjor), Fjell 39,9, Bærum 42,8, Øygarden 41,3. I fire-årig handlingsplan har vi en målsetting om å komme opp i 42,0 poeng innen 2014.

Askøy kommune (et barnehageutviklingsarbeid – verdistyrte barnehager – fra 2013 – 2016 med 14 barnehager bestående av blant annet: 14 x 2 dager virksomhetsanalyse, 32 barnehagebesøk, 7 dager planlegging med kommunens barnehageadministrasjon, 6 kveldsforelesninger for 300 ansatte,  14 dager lederopplæring og 14 dager utviklingspilotopplæring, mailrapporteringer, gruppeveiledninger og individuelle veiledninger):

Noen resultater fra evalueringene: Vår barnehage har utviklet seg fordi vi har tatt i bruk det vi har lært i dette utviklingsarbeidet; 100% enig

Vi har skriftliggjort hva vårt verdigrunnlag betyr i praksis; 96,2% er enig eller veldig enig

Utviklingsarbeidet har endret praksis i vår barnehage; 98,3% er enig eller veldig enig

Brandengen skole; blant annet med bakgrunn i skolens arbeid med verdier og verdibasert ledelse, vant skolen Benjaminprisen i 2013. Ringer i vanns betydning ble understreket i rektors takketale.

Studieturer:

Ringer i vann arrangerer hvert år studieturer til New Zealand.  Ved evalueringen av studieturen i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016 kunne 100% av deltakerne anbefale turen til andre.  På en skala fra 1 til 10 ligger tilbakemeldingene på det faglige innholdet (skole- og barnehagebesøk og workshops/foredrag) på en score 9,0 – 9,8!

Etter studieturen i 2016 skrev avisen VG følgende ved et intervju med en av deltakerne:

«Det var helt utrolig lærerikt i New Zealand. Jeg ville ikke ha vært den studieturen foruten. Vi var på fire forskjellige skoler og fikk blant annet høre hvordan rektorer direkte underlagt staten ble fulgt opp i detalj av det statlige kontrollorganet. Vi fikk velge fra egne parallellsesjoner – ut fra hva som var nyttig for hver enkelt deltager. Og vi fikk se nærmere på hvordan verdibasert ledelse fungerer i disse skolene.

– Hva betyr verdibasert ledelse?

Alle skolene vi besøkte hadde definert egne verdier de jobbet spesielt med, for eksempel respekt. Da fokuserte skolen mye på dette i alt de gjorde faglig, og også i forhold til relasjonen til elevene, foreldre og ansatte.

– Opplevde du studieturen som relevant?

– Ja, i høy grad. Vi besøkte nok noen av de beste skolene i Auckland. Der så vi blant annet på elevaktivitet i timene og hvordan elevene var tydelig klar over hvor de var i sin egen læringsprosess.»

Konferanser:

Ringer i vann har arrangert til sammen 18 store skole- og barnehagekonferanser. Konferansene har fått et rykte for sin høye kvalitet på faglig innhold og forelesere. Ringer i vann-konferansen 2010 ble for eksempel vurdert på denne måten:

På spørsmål om man kan anbefale konferansen til andre har 100 % av deltakerne svart ja!
Ved vurdering av konferansen som helhet – alt i alt hvor fornøyd er du – viste det seg at 96 % av deltakerne var fornøyd eller svært fornøyd med konferansen. 4 % svarte at de verken var fornøyd eller misfornøyd, og ingen deltakere var misfornøyd eller svært misfornøyd med konferansen!

På spørsmål om faglig utbytte av svarte 97 % at de var fornøyd eller svært fornøyd med det faglige utbyttet. 3 % svarte her verken eller og ingen deltakere var på noen måte misfornøyd med det faglige utbyttet.

På spørsmål om relevans for eget arbeid var 95 % fornøyd eller svært fornøyd. 3 % svarte også her verken eller og kun 2 % av deltakerne var misfornøyd med det faglige utbyttet.
95 % av deltakerne var enten fornøyd eller svært fornøyd med valg av tema på konferansen mens 5 % svarte verken eller. Det var ingen deltakere som svarte at de var misfornøyd med temaene.

Fagmiljø:

Ringer i vann har deltatt som fagmiljø for en rekke kommuner i utviklingsprosjekter initiert blant annet av Utdanningsdirektoratet. Følg denne linken til et av prosjektene; Ein alen til sin vekst – Giske kommune.

Ringer i vann er faglige rådgivere og fagmiljø for Norges Handelshøgskole NHH/AFF i Bergen ved den nasjonale lederopplæringen for barnehagestyrere.

Faglitteratur:

Ringer i vann ved Grete Helle og Tom Rune Fløgstad, har skrevet seks fagbøker for skole og barnehage, og boken «Helhetlig skoleutvikling – Fra kenguruskole til lærende organisasjon» har vært brukt som pensumlitteratur på Masterstudiet i pedagogisk ledelse ved NLA i Bergen. Bøkene «Ledelse av verdistyrte barnehager» og «Verktøy som virker i verdistyrte barnehager» oppnådde å få førsteopplaget utsolgt i løpet av 14 dager(!!) Det er også underskrevet kontrakt om oversettelse til tysk (noe som er unikt for norsk faglitteratur).