Førde kommune har, i samarbeid med Ringer i vann, gjennomført Førdekonferansen med svært gode tilbakemeldinger.


På sine hjemmesider skriver kommunen:

Evalueringa av Førdekonferansen 10. og 11. oktober syner svært godt nøgde deltakarar. Førde kommune og skuleutviklingsfirmaet Ringer i vann stod bak konferansen knytt til ma læring, læringsstilar og reforma Kunnskapsløftet. Gode føredøme og nokre av Noregs og Nordens mest dugande førelesarar var til stades på konferansen i Førde. Over 200 personar deltok på konferansen. Målgruppa var undervisningspersonale og leiarar på alle skulesteg. Ut frå evalueringa traff konferansen i høve til både tema og fagleg kvalitet på forelesarane. På bakgrunn av dei gode erfaringane er det i følgje kommunalsjef Helge Sæterdal allereie bestemt ny konferanse 9. og 10. oktober 2006.