Ringer i vann planlegger en studietur til New Zealand. Turen vil både ha en teoretisk og praktisk vinkling og vil først og fremst være rettet mot lærere og skoleledere. Studiereisen vil foregå i ukene 47 og 48 – høsten 2005.

Hva er målet for studieturen?

 

Målet med reisen er ikke bare å se ulike metoder i bruk, men også å få en dypere forståelse av ideene bak metodene og hvordan de blir brukt praktisk i klasserommet. Gjennom en blanding av forelesninger, både på norsk, svensk og engelsk, og ved klasseromsbesøk og hospiteringer kommer deltakerne til å få en dyptgående teoretisk og praktisk forståelse for bruken av blant annet De mange intelligenser, Blooms taksonomi, de Bonos Seks tenkehatter, Reading Recovery (et program for å få bukt med lese og skrivevansker på et så tidlig tidspunkt som mulig) og så klart Portfolio.

 

Noen fakta om New Zealand


New Zealand kan på mange områder sammenliknes med de nordiske landene; både når det gjelder folketall, naturgrunnlag og kulturelle og sosiale forhold. Landet har dessuten som oss en urbefolkning, maoriene. Deres levekår og sosiale status, både tidligere og i dagen samfunn, kan på noen måter sammenliknes med den samiske befolkningen situasjon.

 

New Zealand har de siste årene tiltrukket seg stor oppmerksomhet fra nettopp de nordiske landene. Valget på ny nasjonalforsamling i 1984 innebar et vendepunkt i NZs nyere historie. Landet hadde til da vært styrt av det konservative Nasjonalpartiet (tilsvarende norske Høyre eller det svenske Moderaterna) i ni år. Landet hadde store økonomiske problemer, og valgseieren for Arbeiderpartiet innledet starten på det som fortsatt betegnes om en revolusjon. NZ hadde på den tiden det som ble regnet for den mest regulerte økonomi utenfor østblokklandene og omveltningene kom først og fremst gjennom en omfattende privatisering av den statlige virksomheten, ikke ulikt det som har preget de nordiske landene. En mer markedsøkonomisk tenkning ble utgangspunktet for reformene innenfor offentlig sektor med store konsekvenser for skole-, sosial- og helsesektoren. Også i 1987 vant Arbeiderpartiet en overveldende seier, og omstruktureringen av den økonomiske politikken fortsatte og det ble foretatt en dreining av sosialpolitikken mot et mer behovsrettet system. De konservative vant valget i 1990 og har videreført den politikken som ble staket ut seks år før. New Zealand ledes i dag nok en gang av Arbeiderpartiet og dagens statsminister er Helen Clark.

Skolereform

 

Den største reformen innenfor skolesektoren kom i 1989 og er nedfelt i dokumentet «Tomorrow’s Schools». Reformen innebar en total omlegging av hele skolesystemet basert bl.a på desentralisering, økt selvstyre og plassering av ansvar der iverksetting av tiltak finner sted. Reformen Tomorrows Schools har skapt et utdanningssystem som har blitt en viktig inspirasjonskilde for skolefolk verden over. Det har blitt prøvet ut nye undervisningsmetoder og begrep som Multiple Intelligences, Blooms Taxonomi, Reading Recovery, Action Learning, Six Thinking Hats har nå også blitt en del av hverdagen for mange nordiske skoleelever.

 

På Buskerudkonferansen 2005 (www.buskerudkonferansen.no) presenterte forsker ved SINTEF – Thomas Dahl til en undersøkelse om hva som har bidratt til endringer av arbeids- og organisasjonsformer i skolen. Den viktigste endringsfaktoren var eget initiativ fra lærerne mens den minst viktige var ønsker fra foreldrene! På New Zealand har de tatt konsekvensen av dette. Der er organiseringen av skolene er desentralisert og hver skole styres av et foreldrestyre – Board of Trustees.

 

Praktisk informasjon. 

 

Prisen for studieturen er beregnet til ca. 24.000,- n.kr. inklusive avgifter. Dette inkluderer flyreise, hotell m/ frokost (i dobbelt rom – enkelt rom kan bestilles mot et tillegg i prisen), studiebesøk, transport til alle studiebesøk, undervisning og dokumentasjon.

 

Påmeldingsfrist 1. september 2005. Det er begrenset antall plasser.

 

Du kan lese mer om studieturen på www.ringerivann.no/nz

 

Er du interessert og/eller ønsker flere opplysninger kan følgende personer kontaktes;

 

Tom Rune Fløgstad, Ringer i vann as, tlf: + 47 22 61 86 35 eller +47 901 77 696 eller på e-post trf@ringerivann.no

 

Marie Sandell, tlf; +46 (0)709 370438 eller på e-post marie_sandell@yahoo.se