Ringer i vann as og Morgondagens skola arrangerer årlige studieturer til New Zealand. Turene har både en teoretisk og praktisk vinkling og er først og fremst rettet mot lærere og skoleledere.

Årets studiereise går i tidsrommet 28. oktober til 10. november 2006.

Hva er målet for studieturen?

Målet med reisen er ikke bare å se ulike pedagogiske metoder, men også å få en dypere forståelse av ideene bak metodene og hvordan de blir brukt praktisk i klasserommet. Gjennom en blanding av forelesninger, både på norsk, svensk og engelsk, og ved klasseromsbesøk og hospiteringer kommer deltakerne til å få en dyptgående teoretisk og praktisk forståelse for bruken av blant annet De Mange Intelligenser, Blooms taksonomi, Edward de Bonos Seks tenkehatter, Reading Recovery (et program for å få bukt med lese og skrivevansker på et så tidlig tidspunkt som mulig) og Portfolio. Det vil også bli laget egne program for å se på skoleledelse og organisering av skoler på New Zealand. Besøkene vil foregå i områdene rundt Auckland.

Hvorfor New Zealand?

I løpet av de siste 5 årene har en rekke norske lærere og skoleledere besøkt skoler på New Zealand. I klasserommene kan en se, høre og oppleve hvordan elevene gis muligheter for å bruke alle sine evner for refleksjon og læring. Gjennom en rekke skolebesøk, foredrag fra dyktige lærere og skoleledere, samtaler med barn og ungdom og mulighet for å følge en lærers arbeid gjennom flere dager får en mye ny kunnskap!

Med Tomorrow’s Schools, den store skolereformen på New Zealand, er utdanningssystemet blitt en viktig inspirasjonskilde for skolefolk verden over. Typisk for skolesystemet er at en ikke er redd for å eksperimentere og ta nye grep. Dette viser seg blant annet i å gi foreldrene den reelle makten over skolen, gjennom ”Board of trustees”.

I tillegg til det som skjer i klasserommene, som portfolio, læringsstiler, individualisering og leseprogrammer, er det også andre ting som imponerer. Vi tenker her på holdninger og verdier, både hos skolens aktører, men også hos foreldre og i nærmiljøet. Lærere og skoleledere utstråler  profesjonalitet! De vet hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det og kanskje aller viktigst, de setter alltid elevens behov og mål i sentrum. For skoleledere er det kanskje særlig interessant å se hvordan man arbeider med selvstyrte skoler som blant annet har lokale styrer med foreldremajoritet (Board of Trustees).

Litt om det du vil få se og oppleve;

Å ta ansvar for sin egen læring
Elevene på New Zealand  er generelt svært bevisste sin egen læring, de vet hvordan de best lærer, de har fått trening i å ta ansvar for sin egen læring  og de forsynes med nødvendig redskap. De har fått lære ulike modeller for tenkning og læring, mye brukt er for eksempel Edward de Bonos modell ” Six Thinking Hats”, Tony Buzans Mindmaping og Howard Gardners teori om de mange intelligensene. De ulike modellene tilpasses aktivt i det daglige arbeidet.

Elevene gis utfordrende oppgaver som hele tiden skal utvikle deres evne til å tenke. Læringsprosesser får ta den tiden det trengs, det viktigste er at elevene lykkes. Man skaper med andre ord forutsetninger for at elevene skal oppleve seg selv som fremgangsrike. Verdier som en hyggelig og respektfull tone mellom lærer og elev opplever vi gjennomsyrer skolene på New Zealand. Det som gis oppmerksomhet er de gode eksemplene og på den måten preges også elevene til å tenke positivt og se muligheter.

Reading Recovery
Reading Recovery er et spesielt leseprogram som er utviklet på New Zealand og som har vært i bruk der siden 1976. Australia har brukt programmet siden 1984. 1986 ble det innført i Canada og USA (49 delstater bruker programmet i dag). Når elevene er seks år testes deres leseevne. De som ligger langt etter gjennomsnittet tilbys et 15 – 20 uker langt leseprogram ”Reading Recovery” og gis på denne måten er ny sjanse. Hver dag i denne perioden trener elevene individuelt en halv time på skolen og en halv time hjemme.  Programmet er, og har vært, så fremgangsrikt at man i perioder har diskutert om dysleksi i det hele tatt fantes på New Zealand! Så godt som alle har lært å lese.

Portfolio
For rundt 15 år siden ble portfolio tatt i bruk i undervisningen på New Zealand, som en metode for å følge hver elevs individuelle kunnskapsutvikling. Gjennom å sette opp mål, dokumentere og evaluere, læres elevene opp til refleksjon rundt sin egen læring og de gis verdifull innsikt i når og hvordan de best lærer.

Six Thinking Hats
Edward de Bonos modell for kreativ tenkning, ”De seks tenkehattene” er mye brukt i klasserommene på New Zealand. På veggene ser en ofte store hatter med definisjoner ved siden av. Rammeverket er seks ulike hatter som representerer seks ulike tankesett, hvit hatt = fakta, gul hatt = positiv tenkning, svart hatt = problem, rød hatt = følelser, grønn hatt = nye idéer og blå hatt = metakognitivt, ”tenkning om tenkningen”. Alle de som er med i gruppen tenker i samme retning, parallelltenkning, de har på samme hatt samtidig. Hattene er et ypperlig redskap for å se på en ide, et forslag eller en beslutning ut fra ulike perspektiv.

Howard Gardners Theory of multipal intelligences
Howard Gardners teori om de mange intelligensene har gjort et solid inntog i skolene ”down under”. Utgangspunktet er de åtte ulike intelligenser; verbal – lingvistisk, logisk – matematisk, visuell – spatial, kroppslig – kinestetisk, musikalsk – rytmisk, natur, intrapersonell og interpersonell. Howard Gardner mener at skolen har tradisjon for hovedsaklig å organisere undervisning ut fra to intelligenser; verbal – lingvistisk og logisk – matematisk. Med utgangspunkt i teorien om de mange intelligensene organiseres læringen på en slik måte at alle elever gis mulighet til å lære og utvikle seg optimalt, ikke bare de som er særlig dyktige med språk og tall

Praktisk informasjon.  

Prisen for studieturen er beregnet til ca. 25.000,- n.kr. inklusive avgifter. Dette inkluderer flyreise, hotell m/ frokost (i dobbeltrom – enkeltrom kan bestilles mot et tillegg i prisen), studiebesøk, transport til og fra alle studiebesøk, undervisning og dokumentasjon.

Påmeldingsfrist 1. juli 2006. Det er begrenset antall plasser.  

Er du interessert og/eller ønsker flere opplysninger kan du kontakte:

Tom Rune Fløgstad, Ringer i vann as,

tlf: + 47 22 61 86 35 eller +47 901 77 696 eller på e-post trf@ringerivann.no

Marie Sandell, Morgondagens skola

Tlf: +46 0709 370438 eller på e-post: marie_sandell@yahoo.se