”Den som slutter å bli bedre slutter å være bra” er en av Ringer i vann sine viktigste læresetninger. Evaluering av alt fra små møter til store konferanser er viktig i arbeidet med å bli litt bedre. Det er ikke nødvendigvis de store skrittene det er snakk om, kanskje noen ganger bare små justeringer.

Vi har nå evaluert Ringer i vann – konferansen 2010 og ser at deltakerne ved årets konferanse nok en gang har scoret en Ringer i vann – konferanse svært høyt!

Generell vurdering.
På spørsmål om man kan anbefale konferansen til andre har 100 % av deltakerne svart ja!
Ved vurdering av konferansen som helhet – alt i alt hvor fornøyd er du – viser det seg at 96 % av deltakerne er fornøyd eller svært fornøyd med konferansen. 4 % svarer at de verken er fornøyd eller misfornøyd, og ingen deltakere er misfornøyd eller svært misfornøyd med konferansen!
 

Faglig utbytte.
På spørsmål om faglig utbytte av svarer 97 % at de er fornøyd eller svært fornøyd med det faglige utbyttet. 3 % sier svarer her verken eller og ingen deltakere er på noen måte misfornøyd med det faglige utbyttet.

På spørsmål om relevans for eget arbeid er 95 % fornøyd eller svært fornøyd. 3 % svarer også her verken eller og 2 % av deltakerne er misfornøyd med det faglige utbyttet.
95 % av deltakerne er enten fornøyd eller svært fornøyd med valg av tema på konferansen mens 5 % svarer verken eller. Det er ingen deltakere som svarer at de er misfornøyd med temaene.

Hotell og kultur
Når det gjelder opplevelsen av hotellet konferansen ble avholdt på og vurdering av middag og konsert var svargrunnlaget noe mindre enn for den faglige delen.

81 % av deltakerne var fornøyd eller svært fornøyd med hotellet mens 19 % svarte verken eller. Ingen var misfornøyd. De viktigste tilbakemeldingspunktene her var trangt areal utenfor konferanserommene.

Når det middag og konsert var 91 % fornøyd eller svært fornøyd mens 9 % svarte verken eller. Tilbakemeldingene her gikk på at lydbildet ble for høyt under konserten og at det ble for lite tid til prat rundt bordene/kulturen tok for mye tid.

Forelesere
Også foreleserne ble vurdert. Denne vurderingen er oversendt den enkelte foreleser. Generelt kan man imidlertid si at foreleserne scoret høyt både på innhold og formidling. Snittscore for faglig innhold på en skala fra 1 til 5 (hvor 5 er høyest) er 4,2 og når det gjelder forelesernes formidlingsevne er den 4,3 – altså svært høyt for begge kategorier.

Se grafisk frestilling her:
Alt i alt

Generell vurdering