Sørum skoleeierprisDet ble sølv til Sørum kommune ved utdelingen av årets Skoleeierpris. Førsteprisen gikk til Stavanger kommune. Ringer i vann gratulerer begge kommuner!

Når det gjelder Sørum så sier juryen i sin begrunnelse at politikerne i Sørum kommune viser stort engasjement for skolen. Planleggingen skjer i en helhetlig prosess der mål og ressurser ses i sammenheng. Kommunen arbeider aktivt med overgangen mellom barnehage og skole og mellom grunnskole og videregående skole, og de har et systematisk forebyggende tverretatlig arbeid. Juryen bemerker også at dette er en skoleeier som er langt framme med digitalt utviklingsarbeid og med satsing på skolebibliotek og matematikk.

Om vinneren, Stavanger kommune, sa juryen følgende:

Stavanger arbeider målrettet med fokus på elevenes læring og danning. Det er åpenhet om skolens arbeid og alle resultater blir drøftet med elever, foresatte og ansatte. Kommunen har stor grad av delegasjon; skolenes driftsstyrer drøfter resultatene for den enkelte skole og fatter vedtak om oppfølgings- og utviklingstiltak. Juryen har særlig merket seg det gode samarbeidet med foresatte og at skoleeier har tydelige prioriteringer og kan dokumentere resultater over tid.