Programmet for Ringer i vann konferansen 2009 er nå klart og vil bli sendt ut til alle skoler i løpet av uke 44/45. Konferansen har en spennende oppbygging, med Ledelse, Læring og Lesing som hovedtemaer på dag to.

Dette er noe av det du kan høre om på Ringer i vann konferansen 2009:

”På høyden i en flat verden – hvordan kunnskap og innovasjonsevne er avgjørende dersom Norge skal lykkes”

Ved Paul Chaffey, Abelia

Verden forandrer seg raskt – og konkurransen nasjonene i mellom øker. Norge har hittil kunnet lene seg tilbake på en jevn strøm av oljeinntekter. Disse vil imidlertid ikke vare evig og kravet til innovasjon og nytenkning vil øke. Det vil også kampen om de kloke hodene. Dette vil utfordre oss på hvor gode steder (byer, kommuner, lokalsamfunn) vi har. Hva er det som skiller de beste virksomhetene fra de andre? Dette har med ledelse å gjøre, men ikke bare hvor gode lederne er til å lede, men også hva de er opptatt av å lede – og hva de overlater til andre. Paul Schaffey vil her tegne det store bilde og vise hvorfor det er viktig å satse på skole og utdanning.


”Gode skoler i forskning og praksis!”

Ved Lennart Grosin, Universitetet i Stockholm og Monica Guilotte, Oxhagsskolan i Stockholm

Spiller det noen rolle for elevenes kunnskapsutvikling og sosiale utvikling hvilken skole elevene går i? Oftest vektlegger man elevenes sosiale bakgrunn og medfødte egenskaper for å forklare forskjeller i resultater og sosial tilpasning. Men hvilke rolle spiller skolens ledelse og skolens pedagogiske og sosiale klima og undervisningskvalitet for elevenes utvikling? Finnes det skoler som er mer fremgangsrike enn andre og i så fall, hva kjennertegner dem?

Alt for ofte har vi blitt presentert teorier om hvordan man kan lykkes, men koblingen til den virkelige verden er ofte meget vanskelig. I dette foredraget blir det lagt fram resultatet og teorier fra forskningen på fremgangsrike skoler. Dette blir så koblet opp mot hvordan denne kunnskapen har blitt omsatt i praksis på Oxhagsskolan i Kista – og gjort denne skolen til en av Sveriges mest framgangsrike!

«Skolan – en organisation med lärande som förtecken – et foredrag som inneholder et Hvorfor, et Hva og et Hvordan!”

Ved Siv Their, Universitetet i Helsingfors

Finland har de siste årene fått mye fokus på grunn av gode resultater i internasjonale skoleundersøkelser. Handler dette bare om de finske læreplanene og klasseromsstruktur, eller kan det ha noe å gjøre med det pedagogiske lederskapet? Siv Theirs forelesning gir strategier, kunnskap og metoder for pedagogisk lederskap. Utfordringen for det pedagogiske lederskapet ligger i å frigjøre elever og voksnes energi for å få frem resultater og for utvikling i arbeidet – og for å skape forutsetninger for læring i organisasjoner.

”Optimal innlæring – om å skape lyst og motivasjon for læring”

Ved Brit-Louise Theglander, Lærer og hjerneforsker og Grete Helle, Ringer i vann

Hvordan bør vi undervise for at elevene skal ha optimal læring? Skal elevene ha lekser? Hvorfor er det viktig med sansemotorisk trening hver dag de tre første årene på           skolen?

Dette er noen av spørsmålene som det blir gitt svar på i løpet av denne dagen. Nyere hjerneforskning viser at det kanskje er behov for store endringer av undervisningen i  Norge. Metodene vi bruker stemmer dessverre ikke med hvordan hjernen vår fungerer.

Foredraget er noe enhver lærer må få med seg – hvordan få til en optimal læring som engasjerer hele mennesket i læringsprosessen. Britt Louise Theglander er lærer og hjerneforsker(!) og presenterer teori og forskning – Grete Helle presenterer erfaringer fra New Zealand hvor de har lagt om undervisningen på mange skoler med bakgrunn i viten om hvordan hjernen fungerer.

«Leselystens kår i norsk skole»

Ved Ketil Kolstad, Foreningen !Les

Ketil Kolstad kommer til å snakke om det å spre engasjement for lesing og litteratur med skolen som arena, og henvise til forskning og trender på feltet. Han kommer også til å snakke litt mer spesifikt om gutter og lesing, etniske minoriteter og lesing og om forholdet mellom samtidslitteratur og klassikere og om hvor grensen skal gå for hva som kan presenteres av litteratur i skolen


”Man skal ei lese for at sluge, men for at se hva man kan bruge – eller hva kjennetegner en god leser?”

Ved Liv Engen, Lesesenteret i Stavanger

”Kurs om veiledet lesing”

Ved Kathrine Wegge og Mari Steen-Paulsen, fagbokforfattere Oslo

Kurset presenterer tankene bak metoden veiledet lesing. I veiledet lesing arbeider man i grupper ut fra interesser og kompetanse. Elevene blir veiledet i småbøker eller utvalgte tekster. Veiledet lesing utvikler elevenes lesestrategier og deres kritiske oppmerksomhet. Metoden kan brukes i alle fag. Det legges vekt på å forklare organisering av elevene på stasjoner for å legge til rette for tilpasset opplæring gjennom veiledet lesing. Passer for barne- og ungdomstrinn.

”Skoleutvikling – en oppgave uten fasit”

Ved Per Bjarne Elle, rektor Kastellet skole

Kastellet skole ble demonstrasjons-skole høsten 2007. Hvilke erfaringer har de gjort det siste året – hvordan har det å bli demonstrasjonsskole hjulpet skolen framover mot å bli en enda bedre skole?

”Den slutter å bli bedre slutter å være bra!”

Ved Åge Stafsnes, rektor Flatene skule i Førde

Lær om hvordan Flatene skole i Førde i løpet av få år har blitt en av Norges beste skoler. Hvordan bl.a. skolens verdier legger føringer for hvordan det pedagogiske arbeidet blir utført. Hvordan videreutvikling av skolen er en del av det daglige arbeidet.

”Blooms taksonomi – et verktøy for vurdering, men også en lærings-strategi for elevene”

Ved Åge Stafsnes, rektor ved Flatene skule i Førde og Tom Rune Fløgstad, Ringer i vann

Flatene skole er med i UDIRs vurderings-prosjekt. De har gjennom flere år arbeidet med temaet og har utarbeidet et omfattende materiale om vurdering. I dette heftet har Blooms taksonomi en sentral plass. Skolen har imidlertid også brukt Blooms taksonomi med stor suksess som en læringsstrategi for elevene.

På mandag kveld blir det konferansemiddag og konsert og refleksjoner med OLE PAUS

Konferansen blir arrangert på hotell 33 på Økern i Oslo.