Norges Handelshøyskole og AFF (Solstrandprogrammet) har valgt Ringer i vann som samarbeidspartner i utviklingen av programmet Nasjonal Lederutdanning for styrere i barnehager.  NHH (Norges Handelshøyskole) og AFF (Administrativt forskningsfond) er Norges tyngste aktører innen forskningsbasert ledelsesteori og ledelsesutvikling. For å sikre at den barnehagefaglige kompetansen blir ivaretatt er det inngått et samarbeid med Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø og – Ringer i vann!

Gjennom kjennskap til organisasjons- og ledelsesteori, praktiske øvelser og drøfting av egne ledererfaringer og utfordringer, skal den enkelte oppnå en bedre avklaring av sin egen lederrolle og få trygghet og styrke til å stå i rollen. Økt kompetanse og gode verktøy skal hjelpe barnehagestyrerne til å løse de viktigste utfordringene i tiden fremover.

Programmet tar utgangspunkt i de utfordringene styrere i norske barnehager står overfor, blant annet beskrevet i Stortingsmelding nr. 41 2008- 2009, ”Kvalitet i barnehagen”. Ledelse skal utøves i spenningen mellom forventninger og krav fra barn, foreldre, medarbeidere med høy kompetanse, eiere med store krav til fornyelse og kvalitet, samt egne verdier. I programmet vil kravene fra hver av disse gruppene av aktører bli belys samlet og hver for seg.  Vi vil videre drøfte hvordan kravene og forventningene kan møtes og hvilke avveininger som kan eller bør foretas.

Programmets ni samlinger har følgende hovedtema:

  • Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
  • Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
  • Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
  • Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
  • Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
  • Makt og legitimitet i barnehager
  • Endring og omstilling av barnehager
  • Ledelse av barnehager som kunnskapsorganisasjoner
  • Avslutning og presentasjon av prosjektoppgave

Programmet er et skreddersydd, ettårig studium på masternivå. Samlingene går hovedsakelig over tre dager, fra tirsdag til torsdag. Mellom samlingene ligger det en viss arbeidsmengde, og det må settes av tid til oppgaveskriving, pensumlesing og praktisk arbeid.

Ut over plenumsundervisningen, arbeider deltakerne i lærings- og utviklingsgrupper. Her deler man erfaringer, drøfter konkrete case, egne lederutfordringer og utviklingsmål. Læringsgruppen har åtte medlemmer, og følges av en egen prosesskonsulent fra AFF. Gruppene leverer en felles oppgave som beskriver og drøfter ledelses- og organisasjonsteoretiske spørsmål med utgangspunkt i egne erfaringer og forhold i egne skoler. Til hjelp under oppgaveskrivingen har man veiledere fra NHH.

I tillegg til gruppearbeidet må deltakerne bestå to skriftlige individuelle hjemmeeksamener og en avhandling.

Du kan lese mer på Handelshøyskolens hjemmesider.