23 nye samarbeidsprosjekter mellom skoler, skoleeiere og kompetansemiljøer har fått innvilget 14 millioner kroner. Ringer i vann er inne som kompetansemiljø i to av prosjektene!

Programmet Kunnskapsløftet – fra ord til handling går inn i sitt tredje år med nye prosjekter. I tråd med departementets føringer var det to prioriterte områder i årets utlysning:

1. Økt gjennomføring – elever og lærlinger lærer mer, gjennomfører og består. Åpen utlysning
2. Tidlig innsats for livslang læring – ikke mer ”vente og se”! Veiledet runde

Fokus på læring og læringsmiljø
20 kommuner og fire fylkeskommuner er involvert i prosjektene. 51 skoler og 21 barnehager skal nå i gang med prosjekter for å forbedre elevenes læring og læringsmiljø. Det var i alt 74 søkere, og av disse er det er innvilget 18 prosjekter i veiledet runde og fem i åpen utlysning. Støttebeløpene er henholdsvis 7,7 og 6,3 millioner kroner.

Alle prosjektene har klare mål for forbedringer av elevenes læring og læringsmiljø. Samtidig skal prosjektene bidra til å styrke lederskapet og samhandlingen hos skoler og barnehager som deltar. Ikke minst er det viktig å trene opp evnen til å vurdere oppnådde resultater og omsette dette til felles forbedringsarbeid.

Viktige temaer i årets prosjekter er bl.a. leseopplæring, grunnleggende ferdigheter, elevvurdering, mestring og motivasjon, bedre læringsmiljø, fravær og gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom skolenivåene.

Av de 18 prosjektene i veiledet runde som ble innvilget støtte, skal Ringer i vann delta som kompetansemiljø for følgende to prosjekter:

1. Tysvær kommune – «Barna som ingen kunne målbinde» –  et samarbeid mellom foreldre, barnehage og skule om skriftspråkleg utvikling hjå førskulebarna/elevar.

2.  Giske kommune – «Ein alen til sin vekst» – med fokus på barnet si utvikling sakl vi skape eit samanhengande system for kartlegging, lavterskeltiltak og ein vurseringspraksis som vil fremje motivasjon for læring og gi betre læringsresultat. Prosjektet skal utvikle felles forståing med omsyn til tidleg innsats, overgangar, kartleggings- og vurderingsverktøy som fremjar læring og som kommuniserer godt mellom barnehage og skole og dei føresatte.