Bruk av verktøy for økt medbestemmelse fører til lavere sykefravær!


Økt sykefravær er et stort problem for norske kommuner. Denne trenden kan imidlertid snus!

Sykefraværet blant kommuneansatte økte med 4 prosent fra 2002 til 2003. Bare én av tre kommuner klarer å få ned fraværet. Det viser beregninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort på oppdrag fra Kommunal Rapport.

Det legemeldte fraværet var på 8,9 prosent i 2003, opp fra 8,6 prosent året før, viser byråets tall. Selv om mesteparten av kommunene nå er med i prosjektet Inkluderende arbeidsliv (IA), er det et klart mindretall som klarer å få fraværet ned. 148 kommuner (34 prosent) har lavere sykefravær i 2003 enn året før, mens i hele 284 kommuner har fraværet økt. Sykefraværet i kommunene er fortsatt klart høyere enn for hele landet.

Ved å se bort fra de minste kommunene, der tilfeldigheter kan gi svært store utslag på statistikken, blir situasjonen enda verre. Blant kommunene med mer enn 5.000 innbyggere klarte bare 29 prosent å redusere sykefraværet.

De som går på aktiv sykmelding er ikke borte fra jobb kortere tid enn de som er på ordinær sykmelding, viserferske tall fra Rikstrygdeverket.

Ifølge undersøkelsen til etaten er arbeidstakere med aktiv sykmelding til og med ofte opptil dobbelt så lenge borte fra jobb som vanlig sykmeldte, skriver Dagsavisen.


Trenden kan snus!

Virksomheter Ringer i vann har arbeidet med kan imidlertid dokumentere et lavere sykefravær over tid. Et eksempel er Lia barnehage i Oslo, hvor sykefraværet har gått ned fra 8,6 % til 4,9 % i løpet av ett år. Dette til tross for at alle har fått mer å gjøre og de økonomiske rammene har blitt redusert.

Barnehagens leder hevder at dette hovedsakelig skyldes at de ansatte har blitt mer ansvarliggjort i jobben, og at klare mål og forventninger faktisk fører til lavere sykefravær og økt trivsel.

Barnehagen har de siste to årene brukt metodene og verktøyene som er beskrevet i boka Kvalitet og metode i skolen. Til høsten blir det mulig å lese om hvordan barnehagen kom fram lavere sykefravær og høyere medarbeidertilfredshet i boka ”Flaks eller uflaks” – verktøy for utvikling og sikring av kvalitet i barnehagene. Boka kommer ut på Kommuneforlaget og beskriver hvordan verktøy for virksomhetsutvikling kan implementeres i barnehagenes daglig drift.