En av de største utfordringene for norske organisasjoner er å utnytte den kunnskapen som allerede er i organisasjonen i form av taus kunnskap, eller kunnskap om hvordan ting skal gjøres. Det hevder Cathrine Filstad, som er førsteamanuensis ved Institutt for Ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Filstad har utgitt flere bøker om læring i organisasjoner; «Learning in Organizations», «Læring i helseorganisasjoner» og

Organisasjonslæring – fra kunnskap til kompetanse, som gir en innføring i hva organisasjoner kan gjøre for å utnytte ny forskningsbasert kunnskap om hvordan læring egentlig skjer.

– Vi kan tilegne oss enkelte typer kunnskap gjennom deltakelse på kurs eller annen formell opplæring i organisasjonen, understreker ledelsesforskeren. Men denne kunnskapen har ikke noen verdi før den brukes i praksis i den enkeltes organisasjon, mener Filstad videre.

– Læringen må foregå i situasjonen, i sosiale relasjoner mellom kollegaer, og innenfor den kulturen, normer og verdier som er representert på arbeidsplassen, fastslår BI-forskeren.

Les mer på forskning.no.

Cathrine Filstad er en av foreleserne på Ringer i vann konferansen 2011 – 24. og 25. januar 2011. Der vil du kunne høre mer om hvordan skolen kan bli en «virkelig» lærende organisasjon.