Programmet for Portfolio 2004 er nå ferdig og vil bli sendt ut til alle skoler i løpet av uke 21.


Programmet er både spennende og omfavnsrikt. Tema for seminaret, som går over to dager, er «lære å lære». Gjennom ulike foredrag, ved både teori og praksis, vil deltakerne få en grundig innføring i temaet portfolio, elevmapper, mappevurdering. Det vil bli lagt stor vekt på refleksjon og hver dag vil bli avsluttet med spørsmål, svar og refleksjon med deltakelse både fra forelesere og seminardeltakerne.

På seminarets første dag vil det bli forelesninger fra avdelingsdirektør Geir Johansen og rådgiver Ragnhild Falch – Utdanningsdirektoratet, spesialpedagog Wencke Opsum – Bergen kommune, lærer Ann Karlberg – Älta skole – Sverige.

På seminarets andre dag vil være mulighet til å høre rektor Eva Høiby – Heggedal skole, opplæringskonsulent Espen Angermo – Akershus fylkeskommune, kontaktlærer Andres Lien – Flesberg skole, lærerne Audhild Juliussen og Inger-Lise T. Skårholen – Østvang Oppvekstsenter, rektor Reidun Grønstøl og rådgiver Merete Erichsen- Hop ungdomsskole, lærer Lena Kilen – Åskollen skole og rådgiver Turid Ring Østensvig – Utdanningsdirektoratet. Denne dagen er delt opp i to parallelle sesjoner med fokus både på elektronisk og ikke-elektronisk portfolio.

For de som er ute etter elektroniske løsninger vil det også bli mulighet for å demonstrasjon av disse fra ulike leverandører.

Her følger noen eksempler på hva du kan høre om på konferansen:


«Lærerrollen i portfolio» – «Min studie er knyttet til Älta skole og hviler i det konstruktivistiske og sosiokulturelle perspektivet på læring. Læreplanverk og portfoliometodikk hviler i dette perspektivet. Et teoretisk perspektiv som åpner muligheten for å få frem det kvalitative ”nye” ved lærerrollen. Læreren som samhandlende tilrettelegger for læring bruker dialogen systematisk for å formidle kunnskap gjennom fagets mange språk, læreren bruker dialog og fagspråk som støtte og stillas i elevenes læreprosess. Det ”nye” ved lærerrollen i portfolio må bli å tilrettelegge for faglig samhandling og dialog for å utvikle en faglig aktiv elevrolle, læreren blir både veileder og veileter i elevens læreprosess – lærer dem å lære.»

Foreleser: Wencke Opsum

”Att utveckla elevers lärande” – hur portfoliometoden, eller snarare förhållningssättet till elevers lärande, ger elever verktyg för att sätta mål, att planera vägen dit samt att utvärdera och reflektera över resultatet (måluppfyllnaden) och sitt egna lärande. Alla barn vill och kan lära sig, men det tar olika tid. Skolans uppgift är att hitta «nyckeln» för varje barn. När en elev kan sätta mål och ta ansvar för vägen dit och har lärt sig att reflektera över sitt lärande har han/hon nyckeln till framtiden i sin hand.

Foreleser: Ann Karlberg


«Se og Si» – eksempler på hvordan bruk av læringsplattform og digitale mapper åpner nye muligheter for læreren og elevene i arbeidet med å evaluere arbeidsprosesser. Foreleser deler erfaringer og tanker om hva som kreves av læreren for å utnytte de nye mulighetene.

Foreleser: Espen Angermoe


I innlegget vårt «Mappelæring» vil vi presentere vår modell for tilpasset læring. I modellen legger vi vekt på virkeliggjøring av skole/hjem-samarbeid, elevvurdering og veiledning. I dette arbeidet bruker vi tre arbeidsredskaper:


  • mappe
  • planleggings-bok
  • kunnskapskart

Alle arbeidsredskapene og arbeidsmåten er knyttet nært opp til elevsamtalen. Hver lærer på skolen er kontaktlærer for en gruppe på 12-15 elever. Modellen brukes på alle trinn.


Mappe:

Eleven samler sine beste arbeider gjennom skoleåret. Dette gjøres etter en innholdsfortegnelse. Det legges vekt på kvalitet, og mappa skal vise en helhetsvurdering av eleven.


Planleggingsbok:

P-boka har tre formål. Den skal fungere som loggbok/leksebok, vurderingsbok og kontaktbok. Vi plan-bok for å ansvarliggjøre elever, foreldre og lærere i læringsprosessen slik at vi blir likeverdige parter.


Kunnskapskart:

Vi bruker kunnskapskart i norsk og matematikk. Disse er en visualisert kortform av L-97 sine mål for 1.-7. klasse. Dette er et redskap for å synliggjøre/ dokumentere innlært kunnskap og brukes videre som motivasjon for videre læring.

Audhild Juliussen og Inger- Lise T. Skårholen


«Digital mappevurdering» – Andres Lien vil gjennom sitt foredrag gi et praktisk eksempel på hvordan de på ungdomstrinnet ved Flesberg skole bruker digital portofolio i sitt arbeid. Han vil vise konkret hvordan vi bruker verktøyet Classfronter og hvordan de bruker dette i det daglige møte med elever/ foreldre.

Foreleser: Andres Lien

«Digital mappe og bruk av LMS som metode i grunnskolen» – handler først og fremst om hvordan man kan bruke FirstClass til å organisere digitale mapper. Foreleser vil også komme inn på bruk av digital arbeidsmappe som introduksjon til arbeid med digitale mapper på småskoletrinnet og bruk av digital mappe og LMS som samarbeidsverktøy skole/hjem.

Foreleser: Lena Kilen

Praktiske opplysninger:


Målgruppe:

Undervisningspersonale og ledere for alle skoletrinn, samt skoleadministratorer og skolepolitikere – lokalt og nasjonalt.

Dato:

27. og 28. september 2004.

Sted:

First Hotel Ambassadeur, Strømsø torg 7, Drammen.

Deltageravgift:

Kr. 2.950,- ved påmelding før 22.06.2004.
Kr. 3.200,- ved senere påmelding.
Deltageravgiften inkluderer lunsj begge dager, kaffe / te og konferansemateriell.

Overnatting:

Kr. 750,- pr. døgn i enkeltrom

Fellesmiddag:

Mandag 27. september kl. 19.30. Tre retters middag.
Pris kr. 495,- inkl. vin/øl/mineralvann!

Påmeldingsfrist:

Mandag 1. september 2004.

Påmelding:

Påmelding til Portfolio 2004 skjer ved å gå inn på www.ringerivann.no/portfolio eller ved e-post til post@ringerivann.no

Bekreftelse for påmelding vil bli sendt med e-post så snart påmeldingen er behandlet. 
Avbestilling etter 1. september vil bli belastet med full avgift.Arrangører:

Ringer i vann  www.ringerivann.no