Petter Skarheim ble 26. januar tilsatt som ny direktør for Utdanningsdirektoratet.

Den statlige utdanningsadministrasjonen blir omorganisert, og et eget utdanningsdirektorat vil fra 15. juni få hovedansvaret for kvalitetsutvikling og kvalitetsvurdering i skolen. Utdanningsdirektoratet skal også ha sentrale forvaltningsoppgaver og få ansvaret for tilsyn.

Direktoratet for utvikling i grunnskole og videregående opplæring – Utdanningsdirektoratet – får omkring 200 ansatte og inkluderer det nåværende Læringssenteret Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped). Ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet, Petter Skarheim, er i dag tilsatt som ny direktør for Utdanningsdirektoratet.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sier at opprettelsen av Utdanningsdirektoratet  skal gjøre norsk skole enda bedre: – Utdanningsdirektoratet skal være en dynamo i arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. Samtidig er det skoleeierne og skolene selv  som har hovedansvaret for at endring og utvikling skjer, sier  Clemet.

Utdanningsdirektoratet skal blant annet ha ansvaret for å drive det nasjonale systemet for kvalitetsvurdering (nettportalen Skoleporten.no og nasjonale prøver), kvalitetsutvikling, tilsyn og ha ulike forvaltningsoppgaver. I tillegg skal direktoratet ha embetsstyringen av fylkesmennenes utdanningsavdelinger. Omkring 25 ansatte blir overflyttet fra Utdanningsdepartementet til Utdanningsdirektoratet ved opprettelsen.

– Det blir en stor utfordring å være en god premissgiver og støttespiller for alle landets skoleeiere, nesten 5000 skoler, 100.000 lærere og ikke minst 800.000 elever og lærlinger, sier den nytilsatte direktøren, Petter Skarheim.

Petter Skarheim er 41 år og har vært ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet siden 1998, hvor han har ledet Avdeling for kompetanse og arbeidsliv. I 1996/97 var han sekretariatsleder for utvalget som utredet Kompetansereformen og i 2002-2003 var han sekretariatsleder for Kvalitetsutvalget. Fra høsten 2003 har han ledet prosjektet som har hatt ansvaret for å få Utdanningsdirektoratet etablert.