I en rapport utarbeidet av FAFO kommer det fram at ytterst få av demonstrasjonsskolene kan dokumentere positiv effekt av det arbeidet som gjøres på skolen.


I rapporten heter det at; Det er en svakhet ved ordningen med demonstrasjonsskoler at man ikke har et godt, objektivt grunnlag for å vite at de utvalgte skolene faktisk er gode skoler. I praksis innebærer dette at mange skoler ikke kan dokumentere positiv effekt av det utviklingsarbeidet som gjøres.

Stovner videregående skole blir beskrevet som et positivt unntak i så måte. Årsaken er at skolen kan vise til gode resultater i forhold til både nedgang i fravær og bedrede faglige prestasjoner på bakgrunn av en målrettet satsing.

Nærmere halvparten av skolene som har deltatt i undersøkelsen oppgir at kontakt med demonstrasjonsskoler har ført til konkrete endringer ved egen skole. Det viser seg også at ordningen er svært godt kjent og mye brukt.

”Det er ingen tvil om at denne ordningen har bidratt til spredning av kunnskap” sier forsker Anna Hagen ved forskningsstiftelsen FAFO.

Det har gjennom media blitt rettet kritikk mot demonstrasjonsskoler som har tatt seg betalt for studiebesøk. For norske skoler og barnehager som opp gjennom årene har besøkt svenske ”mønsterskoler” og ”mønsterbarnehager” er dette en selvfølge. Til Aftenposten uttaler rektor Bjørn Erik Croff ved Stovner vg. skole at ”under hvert besøk må det frigjøres både lærere og inspektører. Det koster penger.”

Rapporten fra forskningsinstitusjonen FAFO heter Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsskolebedrifter og kan bestilles ved å følge denne linken (pris kr. 242,-, bestillingsnummer 478 ) eller leses i sin helhet ved å følge denne linken (krever Acrobat Reader).